Καρόλου 28, Μεταξουργείο, Αθήνα
211.210.0971

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εθνικιστικό Κόμμα - Πατριωτικό Κόμμα

Προοίμιο

Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συνέργησαν συστηματικά ώστε η πατρίδα μας να οδηγηθεί στην χρεοκοπία και να τεθεί στον έλεγχο των κέντρων παγκόσμιας διακυβέρνησης.Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα συγκροτούμε ένα πολιτικό κίνημα που επιδιώκει την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σκοπός μας είναι η δημιουργία εθνικού κυρίαρχου κράτους, ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής και να ανταποκριθεί στα αιτήματα προόδου ευημερίας και πολιτισμού.

Άρθρο 1

Ο τίτλος του κινήματος είναι Εθνικό Μέτωπο, έδρα είναι η Αθήνα και έμβλημα είναι η αρχαιοελληνική σπείρα.

Άρθρο 2

Μέλος του Εθνικού Μετώπου μπορεί να γίνει κάθε Ελληνίδα και Έλληνας  με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

α. Να είναι μεγαλύτερος των 17 ετών

β. Να μην είναι μέλος άλλου πολιτικού σχηματισμού

γ. Να αποδέχεται τις πολιτικές θέσεις και τις ιδεολογικές αρχές του κινήματος, ανεπιφύλαχτα και να πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων.

Άρθρο 3

Για την ένταξη του μέλους πρέπει να υποβληθεί αίτηση εγγραφής προς την Οργάνωση περιοχής ή εργασίας. Η αίτηση προωθείται στη Διεύθυνση Οργανώσεως της Κεντρικής Διοικήσεως. Η αίτηση εγκρίνεται σε χρόνο που αποφασίζει η Διεύθυνση,  όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών. Το μέλος αμέσως μετά την υποβολή της αιτήσεως εντάσσεται σε μια από τις οργανώσεις του κινήματος. Εάν και εφόσον υπάρξουν αντιρρήσεις για την ένταξη μέλους στο κίνημα από άλλα μέλη, αυτό θα πρέπει να γίνει με έγγραφη υποβολή ενστάσεως όπου θα εξηγούνται οι λόγοι της αντιρρήσεως.

Άρθρο 4

Το μέλος του κινήματος που έχει εγκριθεί η ένταξή του έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κομματική του ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα:

Οφείλει να συμμετέχει στις δραστηριότητες της οργανώσεως σε όποια αρμοδιότητα του ανατίθεται.

Προβάλλει τις θέσεις του Εθνικού Μετώπου σε όλους τους χώρους όπου κινείται.

Παρακολουθεί συστηματικά τον διάλογο που γίνεται εντός του κόμματος και συμμετέχει σε αυτόν παραγωγικά.

Καταβάλλει την μηνιαία συνδρομή του όπως αυτή αποφασίζεται από τα όργανα. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας  έρχεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο. Αν αδιαφορήσει για τρεις μήνες, διαγράφεται αυτοδικαίως.

Δικαιούται να τοποθετηθεί στα όργανα διοικήσεως της Οργανώσεως, σύμφωνα με τα προσόντα του.

Αναφέρει σκέψεις, προτάσεις και ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή καταγγελίες στα αρμόδια όργανα.

Φροντίζει πάντα ο τρόπος ζωής του να είναι τέτοιος που να αποτελεί παράδειγμα για τα μέλη και την κοινωνία.

Άρθρο 5

Ανώτατο όργανο λήψεως αποφάσεων για την πορεία του Εθνικού Μετώπου είναι το Συνέδριο. Συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου ή εφόσον ζητηθεί από τα 2/3 των μελών. Το Συνέδριο καθορίζει του στόχους, την τακτική και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει τεθεί κατά τον προσυνεδριακό και συνεδριακό διάλογο.

Άρθρο 6

Για τη σύγκληση του συνεδρίου, σχηματίζεται η Επιτροπή Συνεδρίου που έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή του προσυνεδριακού διαλόγου, την επιλογή των συνέδρων, των θεμάτων και των εισηγήσεων καθώς και για την τεχνική κάλυψη όλων των ενεργειών. Η σύνθεση της Επιτροπής Συνεδρίου προϋποθέτει τη συμμετοχή τριών μελών του Πολιτικού Γραφείου. Ο προσυνεδριακός διάλογος πρέπει να εξελιχτεί σε χρόνο τουλάχιστον τριών μηνών.

Άρθρο 7

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου δεσμεύουν το Εθνικό Μέτωπο και όλα τα μέλη οφείλουν να τις υλοποιήσουν. Για την ανάκλησή τους ή την τροποποίησή τους θα πρέπει να υπάρξουν νέες αποφάσεις Συνεδρίου ή σε περιπτώσεις που το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει, απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, πλειοψηφίας δύο τρίτων.

Άρθρο 8

Το Συνέδριο εκλέγει την ηγεσία του Εθνικού Μετώπου. Ο υποψήφιος Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου των υποψηφίων μελών του Εθνικού Συμβουλίου – ανωτάτου οργάνου- ανάμεσα σε δύο συνέδρια. Σε περίπτωση ενός ψηφοδελτίου όλοι οι υποψήφιοι τοποθετούνται σε αυτό. Η εκλογή γίνεται πλειοψηφικά για την εκλογή μελών του Εθνικού Συμβουλίου μπορούν να τίθενται τρεις σταυροί προτιμήσεως.

Άρθρο 9

Ανώτατο όργανο λήψεως αποφάσεων σε ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, τακτικά και όλα τα άλλα ζητήματα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τριάντα πέντε (35) έως πενήντα (50) μέλη  που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές ομάδες σε Πανελλήνια κλίμακα και εκλέγονται από το συνέδριο. Ο αριθμός ορίζεται μετά από απόφαση του Συνεδρίου ή εάν αυτή δεν έχει ληφθεί, μετά από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου. Συγκαλείται τουλάχιστον κάθε δίμηνο ή κατόπιν αποφάσεως του Πολιτικού Γραφείου ή του Γενικού Γραμματέα. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Η σύνθεση του Εθνικου Συμβουλίου που θα οδηγήσει στο πρώτο Συνέδριο, προέκυψε από τις διαδικασίες ανασυγκροτήσεως του κινήματος.

Άρθρο 10

Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Μετώπου εκπροσωπεί το κίνημα προς κάθε κατεύθυνση. Εκφράζει τις θέσεις του κινήματος επίσημα. Προεδρεύει του Εθνικού Συμβουλίου, του Πολιτικού Γραφείου καθώς και κάθε επιτροπής στην οποία παρίσταται. Αποφασίζει για την σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου από τους εκλεγμένους Εθνικούς Συμβούλους, καθώς και για την στελέχωση των Διευθύνσεων και των Γραφείων της Κεντρικής Διοικήσεως. Αποφασίζει επίσης για την τοποθέτηση ή παύση των Περιφερειακών Διοικητών. Μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους οποιασδήποτε βαθμίδας και η διαγραφή θεωρείται ισχύουσα μέχρι την συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Το Πολιτικό Γραφείο είναι το όργανο διοικήσεως του κινήματος που παρακολουθεί τις εξελίξεις, εποπτεύει την λειτουργία και τη δράση όλων των οργανώσεων, καθορίζει τη στάση κατά περίπτωση. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του  Εθνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Οι αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για όλα τα θέματα είναι απολύτως σεβαστές για κάθε μέλος. Λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη και συνεδριάζει εφόσον παρίσταται έξι – 6 – τουλάχιστον μέλη. Συγκαλείται ανά δεκαπενθήμερο ή εφόσον ζητηθεί από έξι (6) μέλη ή από τον Γενικό Γραμματέα. Υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών είναι η Διεύθυνση Οργανώσεως.

Άρθρο 13

Η Κεντρική Διοίκηση του Εθνικού Μετώπου περιλαμβάνει τις διευθύνσεις και τα γραφεία που δίνουν τις κατευθύνσεις και καθοδηγούν τον πολιτικό αγώνα.

Η δομή είναι η ακόλουθη :

Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Ιδεολογίας

Γραφείο Ιδεολογίας και Εκπαιδεύσεως

Γραφείο Πολιτικού Σχεδιασμού και Μελετών

Γραφείο Θέσεων

Γραφείο Επιτήρησης Διαδικτύου

Γραφείο Εκδόσεων

Διεύθυνση Οργανώσεως

Γραφείο Λεκανοπεδίου Αττικής (περιλαμβάνει το σύνολο των εκλογικών περιφερειών της Αττικής – Α και Β, Αθηνών, Α και Β Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής)

Γραφείο Περιφερειών

Γραφείο Μητρώου και Κινητοποιήσεων

Γραφείο Προσωπικού και αξιοποιήσεως στελεχών

Περιφερειακές οργανώσεις

Οργανώσεις περιοχών

Οργανώσεις κλάδων /εργαζομένων

Διεύθυνση Συνδικαλισμού

Γραφείο Εποπτείας και Προγράμματος

Γραφείο Σωματείων

Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Οικονομικού

Γραφείο Πόρων και Ελέγχου

Διεύθυνση Πολιτικής Δράσεως

Γραφείο Δράσεων και Εκστρατειών

Γραφείο Σχεδίων και Ελέγχου και Μετρήσεων

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Προώθησης Διαδικυακών Εφαρμογών

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Νεολαία Εθνικού Μετώπου

Αυτόνομη Γραμματεία

Άρθρο 14

Η οργάνωση του Εθνικού Μετώπου σε περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται στις ακόλουθες Περιφέρειες : Λεκανοπεδίου Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Αιγαίου, Ηπείρου και Επτανήσων, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

Σε κάθε περιφέρεια τοποθετείται ένας Διοικητής που προεδρεύει της Περιφερειακής Γραμματείας που αποτελείται από πέντε μέλη. Παρακολουθεί και καθοδηγεί την ανάπτυξη του κινήματος καθώς και την τοπική πραγματικότητα.

Προκειμένου για την Αττική συγκροτούνται γραμματείες κατά εκλογική περιφέρεια.

Άρθρο 15

Το Εθνικό Μέτωπο συγκροτείται σε οργανώσεις. Οι οργανώσεις δημιουργούνται  σε τοπικό επίπεδο (πόλεις – δήμους), σε εργασιακό επίπεδο σύμφωνα με την εργασιακή ιδιότητά τους και σύμφωνα με τους χώρους φοιτήσεως (Οργανώσεις Νεολαίας). 

Την Διοίκηση της Οργάνωσης ασκεί Γραμματεία με επικεφαλής Γραμματέα. Αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη του Γραμματέα περιλαμβανομένου και τοποθετείται κατόπιν αποφάσεως της Περιφερειακής Γραμματείας με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως Οργανώσεως.

Άρθρο 16

Η οργάνωση του Εθνικού Μετώπου που αναπτύσσει τη δράση της σε περιοχή έχει και την ευθύνη διαμόρφωσης της θέσης του κινήματος στις τοπικές συνθήκες. Παράλληλα, εισηγείται σε ότι αφορά στην περιοχή καθώς και σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 17

Η Γραμματεία οργανώσεως περιλαμβάνει Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα υπευθύνους Ιδεολογίας και Επικοινωνίας, Διοικητικής Μέριμνας, Οργανώσεως,

Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά δεκαπενθήμερο και συντάσσει αναφορά δραστηριοτήτων καθώς και ενημερωτικό σημείωμα για τις εξελίξεις και τις συνθήκες της περιοχής κάθε μήνα. Η αναφορά και το σημείωμα κοινοποιούνται προς τον Περιφερειακό Διοικητή και την Κεντρική Διοίκηση. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Διοικήσεων, των Οργανώσεων περιοχών και των Κλαδικών, λαμβάνονται από τις Γραμματείες κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι Γραμματείες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον ιδεολογικό και πολιτικό λόγο του Εθνικού Μετώπου όπως αυτός εκφράζεται από τα μέσα του κινήματος, την διακήρυξη, την πολιτική πρόταση καθώς και τις εγκυκλίους και τα επίσημα κείμενα.

Άρθρο 18

Η Γραμματεία Περιοχής (ορίων νομού- εκλογικής περιφέρειας ) μπορεί να είναι ή ίδια με τη Γραμματεία της μεγαλύτερης πόλης εφόσον έτσι αποφασίσει η Διεύθυνση Οργανώσεως. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον υπάρχουν οργανώσεις σε άλλες πόλεις της περιοχής, τότε στις συνεδριάσεις συμμετέχουν οι γραμματείς των άλλων πόλεων

Άρθρο 19

Οι αποφάσεις καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες, ομιλίες, δράσεις των οργανώσεων πρέπει να γνωστοποιούνται στην Περιφερειακή και Κεντρική Διοίκηση, εγκαίρως και αναλυτικώς.   

Άρθρο 20

Όλα τα μέλη του Εθνικού Μετώπου μπορούν να θέτουν ερωτήματα, προτάσεις, ή απόψεις εντός των οργανώσεων και των οργάνων που συμμετέχουν. Εφόσον κρίνουν ότι δεν καλύπτονται από την λειτουργία τότε μπορούν να επικοινωνούν με τα ιεραρχικά ανώτερα όργανα.

Άρθρο 21

Για την αντιμετώπιση στάσεων, δηλώσεων, και συμπεριφορών που βρίσκονται εκτός της γραμμής και των αποφάσεων του Εθνικού Μετώπου ή πράξεων που δεν συνάδουν με την προσωπικότητα του εθνικιστή αρμόδιο είναι το πειθαρχικό συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν προτάσεως Γραμματείας, η Περιφερειακής Γραμματείας, ή της Κεντρικής Διοικήσεως. Αποτελείται από τρία μέλη ένας εκ των οποίων τουλάχιστον πρέπει να είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι οριστικές και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: Παρατήρηση, Μομφή, Προσωρινή Διαγραφή, Διαγραφή.

Άρθρο 23

Τα οικονομικά του Εθνικού Μετώπου παρακολουθούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Διοικήσεως και γνωστοποιούνται με αναλυτικούς πίνακες προς τα μέλη.

Οι πόροι του Εθνικού Μετώπου είναι:

Ποσό εγγραφής μέλους

Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών.

Οι έκτακτες συμμετοχές των μελών και των φίλων.

Κάθε προαιρετική εισφορά που γίνεται χωρίς κανένα όρο.

Κέρδη από επιχειρήσεις του κινήματος, εφόσον υπάρχουν και κάθε σύννομη οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 24

Οι εγκύκλιοι που εκδίδονται για την λειτουργία και την δράση του Εθνικού Μετώπου επέχουν θέση διαταγής και εκδίδονται ως αποφάσεις του  Γενικού Γραμματέα, του Πολιτικού Γραφείου, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοικήσεως και για ζητήματα που αφορούν στην περιφερειακή – τοπική λειτουργία – και πολιτικών ζητημάτων περιλαμβανομένων – των Περιφερειακών Διοικητών. Η συμμόρφωση σε αυτές είναι υποχρεωτική και η ανάκλησή τους μπορεί να γίνει μόνο με την έκδοση νεωτέρας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Απολαμβάνετε την σελίδα μας? Ακολουθήστε μας στα Social Media

X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Instagram
Copy link